• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ปฏิทินการเรียนวิชาED3801การศึกษาสังเกตุฯ และรายชื่อสถานศึกษา

 

ปฏิทินการเรียนการสอนวิชา ED 3801
การศึกษาสังเกตุและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2561 
รายชื่อสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน

Click!  ดูรายละเอียด

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนในการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของการให้บริการนักศึกษา เพื่อนำเป็นข้อมูลพัฒนาปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Click!  กรอกแบบประเมิน