• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

          ด้วยในปีการศึกษา 2560 ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เจ้าของบริษัทฟิลม์มาสเตอร์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 21 ทุนๆละ 20,000 บาท โดยแบ่งมอบให้ภาคการศึกษาละ 10,000 บาทต่อคน ปีละ 2 ภาคการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง และมีความตั้งใจเป็นครูในพื้นที่ภูมิลำเนาของนักศึกษา ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 จะรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 11 คน เพื่อทดแทนนักศึกษาทุนเดิมที่สิ้นสุดการรับทุน
          ในการนี้ จึงประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 11 คน ทั้งนี้เงื่อนไขการรับทุนการศึกษาดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

 

ดูรายละเอียด Click! 

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th