• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
แจ้งกำหนดการแก้เกรด I , M และ IP ภาคเรียนที่ 2/2560 คณะครุศาสตร์

 

แจ้งกำหนดการแก้เกรด I , M และ IP
ภาคเรียนที่ 2/2560 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เรียน  หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกท่าน  

ขอแจ้งกำหนดการแก้เกรด I ,  M  และ IP ภาคเรียนที่ 2/2560  ดังนี้

1. วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "I"  ภายในวันที่  3 เม.ย. 61

2. ส่งผลการเรียนแก้ "M" (ขาดสอบปลายภาค)  ภายในวันที่  19 เม.ย. 61

3. วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ "IP"  ภายในวันที่  7 พ.ค. 61

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th