• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การแก้ไขวันสำเร็จการศึกษาในระบบ KSPBundit ของนักศึกษา รหัส 56

     ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ได้ประสานกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องวันสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 5 ปี ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่สำเร็จการศึกษาเป็นวันที่ 19 มีนาคม 2561 จึงประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าหรือตัวแทนหมู่เรียนของ 18 สาขาวิชามาแก้ไขข้อมูลในระบบ KSPBundit และเขียน วัน/เดือน/ปีที่สำเร็จการศึกษาในแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561 ตามวันเวลาที่กำหนด

Click !  ดูรายละเอียด

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th