• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 59 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

     คณะครุศาสตร์ ได้เดินทางไปรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 149 คน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์จึงขอแจ้งให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 สามารถมารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ณ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับ สำหรับผู้ที่มารับไม่ได้สามารถมอบฉันทะโดยใช้สำเนาบัตรลงชื่อรับรองสำเนา พร้อมระบุชื่อผู้มอบฉันทะในการรับ (สามารถส่งเอกสารทางอีเมล์ให้ผู้รับมอบฉันทะมาดำเนินการได้)

 

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59

Click! ดูรายละเอียด

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th