• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษามาดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู

 

คณะครุศาสตร์ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และ 14 พฤศจิกายน 2560
ขอให้มาดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู
ที่ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์
โดยด่วนเพื่อส่งให้คุรุสภาดำเนินการจัดทำ


รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่