• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ตรวจสอบสถานะการสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

คณะครุศาสตร์ ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5
ที่สมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.2561 ให้ตรวจสอบสถานะการสมัครที่
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
https://muakru.thaijobjob.com 
ผ่านชำระเงินและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วยัง
ถ้ายังไม่ผ่านให้นักศึกษาติดต่อที่ฝ่ายวิชาการ
คณะครุศาสตร์ โดยด่วน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th