• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ.2561
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560

 
     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เชิญคณะครุศาสตร์ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการดังกล่าวของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามเอกสาร
     ดังนั้นทางคณะครุศาสตร์จึงขอแจ้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ที่มีคุณสมบัติให้รีบดำเนินการขอเอกสารหลักฐานตามกำหนด ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งจะเริ่มประกาศรับสมัครในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(https://muakru.thaijobjob.com) สำหรับชั้นปีที่ 1 จะถ่ายสำเนาระเบียนผลการเรียนของชั้น ม.6 หรือเทียบเท่ามาแนบคำขอด้วย มีข้อสังสัยติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-885505

Click! ดูรายละเอียด


คู่มือการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2561 

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5

Click! ดูรายละเอียด


ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่