• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
วันนี้วันสุดท้าย สำหรับการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา 1/2560

วันนี้วันสุดท้าย สำหรับการยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา 1/2560
ภายใน 16.30 น. ณ สำนักทะเบียนและประมวลผลขั้นตอนการขอยกเลิกรายวิชาการ


1. ยื่นคำร้องผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา http://www.academic.cmru.ac.th/information/_site/ 
2. เลือกรายวิชาที่ต้องการขอยกเลิกรายวิชาการ และพิมพ์คำร้องออกจากระบบ 
3. ติดต่ออาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาคำร้อง
4. ส่งที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th