• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวจากคุรุสภา

รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบัตรประจำตัวจากคุรุสภา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่

                                       ชื่อ - สกุล 

1

นายมือคา                  ฐิตินันท์ศรกุล

2

นางสาวเมรินทร์          สุขปราศรัย

3

นางสา พลอยไพลิน     คงเพ็ชร์

4

นางสา กีฬาภรณ์          เลิศดำเนิน

5

นางสาววราพร              สุยะ

6

นางสาววัชราภรณ์        จำปาคำ

7

นายคมสันต์                  ใหม่พรหม

8

นายปัฐวี                         ป๋ามี

9

นางสาววิไลภรณ์          คำดี

10

นางสาววิลาสินี            วงศ์น้อย

11

นางสาวกนกกาญจน์    สุขสำราญ

12

นายศิริสัณห์                 หนุนชาติ

13

นายอนุสรณ์                 อินต๊ะแสน

14

นางสาวเพ็ญนภา         สมหนู

15

นางสาวศิริจรรยา         พรมเทศ

16

นายกัณฑ์อเดนก          ดาญาใหญ่

17

นางสาวปนัดดา           แพรแสง

18

นางสาวธนัชชนันท์     ปันแก้ว

19

นางสาวภัสสร              แก่นมณี

20

นายพลวัฒน์                วงค์อินทร์

21

นางสาวรัชตา              หอเจริญ

22

นายฉัตรชัย                 ทองอ่อน

23

นายณัฐวุฒิ                  ไล้พูนทรัพย์

24

นางสาวรัตน์กุล           ต้นสี

25

นางสาวสิรินดา           ยาลังกา

26

นายอรรถพงษ์             ต๊ะมัง

27

นายวรากรณ์              ไชยอินทร์

28

นายศราวุธ                 ศรีคำมูล

29

นางสาวพรทิพย์         เลาะเทะ

30

นายทวีทรัพย์             บุญยวง

31

นายชัยณรงค์              คำตา

32

นางสาวรัตนาภรณ์     เมืองมูล

33

นายธนวัฒน์              บุญจันทร์

34

นายปฏิพล                หาญยุทธ

35

นางสาวกรวิภา         สิงห์กันทา

36

นายสุขุม                   ทับเที่ยง

37

นางสาวฮันนาห์         เศรษฐบุตร

38

นายนราธิป                ธนะวงค์

39

นายพรพิทักษ์            มะโนจิตต์

40

นายณัฐวุฒิ                 กันธะพรม

41

นางสาวสุนทรีย์พร     ทองคำฟู

42

นายเอกชัย                  ใจแก้ว

43

นายนิติวุฒิ                  เตชาติ

44

นายปรัชญา               อภิวงค์งาม

45

นายจิตรภณ               พงศ์พุฒิ

46

นางสาวอัญชลี           วงค์จมปู

47

นางสาวอารีรัตน์         นันธิ

48

นางสาวพิมพ์พิไล       ตันใจ

49

นายนรินทร์                สุระพร

50

นายวิเชียรชัย              การันยเกียรติ์

 

โดยให้มารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัว
ได้ที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 
ถ้าไม่สามารถมารับด้วยตนเองสามารถมอบเอกสารมอบฉันทะ
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวมาด้วย

ใบมอบฉันทะ 
Download

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่