• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ขอเชิญคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ร่วมการสัมมนา“การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้เตรียมการเคลื่อนย้ายพื้นที่ในการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปยังพื้นที่ศูนย์แม่ริมในปีการศึกษา 2561เป็นต้นไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นในการเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่ศูนย์แม่ริมให้มีความพร้อม รองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาอย่างทันต่อความต้องการ จึงกำหนดให้สถานศึกษาในเขตตำบลสะสวง ขี้เหล็กและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ และใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของคณะครุศาสตร์ในศูนย์แม่ริม ดังนั้นคณะครุศาสตร์ จึงจัดการสัมมนา “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และศึกษาความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 5 โรงเรียน ผู้ร่วมสัมมนาจำนวน 65 คน ทางคณะครุศาสตร์จึงขอเชิญคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกท่านได้เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ แม่โจ้กอล์ฟคลับรีสอร์ทแอนสปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Click! รายละเอียดกำหนดการ

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่