• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วม โครงการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตและพัฒนาครูได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงเห็นควรจัดกิจกรรมโครงการ "มหกรรมคืนความรู้สู่สังคม" ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนเครือข่าย ได้แสดงนวัตกรรมและผลงานการสอนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในเวทีสาธารณะอันเป็นผลงานจากการดำเนินโครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทางคณะครุศาสตร์จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกท่านได้เข้าร่วมงานในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Click! ดูรายละเอียดกำหนดการของโครงการ

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่