• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

วันที่ 1 มิถุนายน 2560

 

ลำดับที่ 

ชื่อ-สกุล 

สาขาวิชา 

ลงชื่อผู้รับ 

วันที่รับ 

1

นางสาวปฏิมาพร  วงศ์ใหญ่

สาขาคณิตศาสตร์

 

 

2

นางสาววิลาสินี  วงศ์น้อย

สาขาการศึกษาปฐมวัย

 

 

3

นายวินัย  พล้าพอ

สาขาพลศึกษา

 

 

4

นางสาววิไลภรณ์  คำดี

สาขานาฏศิลป์ไทย

 

 

5

นางสาวกนกกาญจน์  สุขสำราญ

สาขานาฏศิลป์ไทย

 

 

6

นายศิริสัณห์  หนุนชาติ

สาขานาฏศิลป์ไทย

 

 

7

นายคมสันต์  ใหม่พรหม

ป.บัณฑิต

 

 

8

นางสาวเพ็ญนภา  สมหนู

ป.บัณฑิต

 

 

 

โดยให้มารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัว
ได้ที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 
ถ้าไม่สามารถมารับด้วยตนเองสามารถมอบเอกสารมอบฉันทะ
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวมาด้วย

ใบมอบฉันทะ 
Download

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th