• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Click! ดูรายละเอียด


รายละเอียดการรับสมัคร

Clcik! ดูรายละเอียด

แก้ไขวันเวลาการรับสมัคร

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

๑๖ พ.ค. ๖๐

ถึง ๑๔ มิ.ย. ๖๐

ยื่นใบสมัคร

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

สำนักงานคณะครุศาสตร์

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ชั้น ๑

ใบสมัครสามารถดาวน์

โหลดได้จากทางเว็บไซต์

www.edu.cmru.ac.th

๑๖  มิ.ย. ๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิ์สอบและห้องสอบ

๐๙.๐๐ น.

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

 

๑๗ มิ.ย. ๖๐

สอบข้อเขียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

ตามประกาศ

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

- สอบวัดแววความเป็นครู

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

การสอบข้อเขียนและ

มีสิทธิ์เข้าสอบ

สัมภาษณ์

๑๕.๐๐ น.

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

 

๑๘ มิ.ย. ๖๐

สอบสัมภาษณ์

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓

ตึกราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

(อาคาร ๒๗)

 

๑๙ มิ.ย. ๖๐

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก

๑๕.๐๐ น.

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

๒๑ – ๒๓ มิ.ย. ๖๐

รายงานตัวผ่าน

Internet

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

www.academic.cmru.ac.th

(ให้นศ.บันทึกข้อมูลประวัติทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ

พร้อมปริ้นส์เอกสารรายงานตัวเพื่อนำส่งในวันปฐมนิเทศ)

 

 ๒๓ มิ.ย. ๖๐

ปฐมนิเทศ

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓

ตึกราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

(อาคาร ๒๗)

 

- ยื่นเอกสารรายงานตัวพร้อมหลักฐาน

- รับตารางเรียน

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓

ตึกราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

(อาคาร ๒๗)

 

๒๔ – ๒๕ มิ.ย. ๖๐

เข้าชั้นเรียน

ตามตารางเรียน

ตามตารางเรียน

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

 

 

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

1.ให้ผู้สมัครลงทะเบียนออนไลน์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร ลงทะเบียนสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Click!
 

2.ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  Click! กรอกรายละเอียดและเตรียมเอกสารต่างๆตามที่กำหนด

3.นำใบสมัครและหลักฐานเอกสารต่างๆตามที่กำหนดพร้อมค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท ยื่นสมัครที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันเวลาเปิดทำการราชการ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร.053885505

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th