• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การจัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิธีตกลงราคา

           ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 7 รายการ โดยวิธีตกลงราคา จึงขอเชิญท่านเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้

              1. กำหนดยื่นซองเสนอราคา ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

              2. กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน และกำหนดส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

              3. การพิจารณาผลจะพิจารณาราคารวม

              4. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

              5. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐาน ได้แก่

                 5.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                         ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                         ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                         ค) สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

                 5.2 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา

                         ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                         ข) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                         ค) ใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

                         ง) สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

                 6. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา ดังนี้

                         ก) ใบเสนอราคา

                         ข) รายละเอียดคุณลักษณะเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 7 รายการ

                 7. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                  8. การเสนอราคาครั้งนี้จะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย และต้อง

กรอกข้อความในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ด้วยทุกแห่ง ถ้าตัวเลข และตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                 9. การทำสัญญาจะต้องทำสัญญาจ้างภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกันสัญญา จำนวนร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยึดถือไว้ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                         1 เงินสด

                         2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

                         3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

                         4. หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

                         5. พันธบัตรรัฐบาลไทย

                 ทั้งนี้หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

                 10. ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 10 คิดในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาต่อวัน

                 11. การประกันความชำรุดบกพร่องจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถัดจากวันที่คณะครุศาสตร์ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

                    หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทางอีเมล์ surachad_edu@hotmail.com ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5388 5508 ในวัน และเวลาราชการ

 

Click! ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th