• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
Click! ดูรายละเอียด

------------------------------------------------------------------

          การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภานั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๘๐ คน รายละเอียดดังนี้

แนวการปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา 

. สถาบันผลิตครูที่คุรุสภารับรองต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  ดังนี้

     ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

     ๒) มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของหน่วยงานต้นสังกัด 

     ๓) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน

            ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พิจารณาจากหลักฐาน  ดังนี้

                (๑) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิดชอบ

                (๒) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องออกก่อน                    
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุ ในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว

            ข. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้

                (๑) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัครหรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก

                (๒) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร 

                (๑) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ

               (๒) รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว (ชุดสุภาพเรียบร้อย) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน ๑ รูป

                      (ติดใบสมัครมาให้เรียบร้อย)  

                (๓) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ

                (๔) สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ   จำนวน ๑ ฉบับ

                (๕) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑  ฉบับ

                (๕) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิดชอบ             จำนวน ๑  ฉบับ

                (๖) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องออกก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุ ในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว จำนวน ๑ ฉบับ

๓. การรับสมัคร

     ๑๖ พฤษภาคม  -  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสาร ด้วยตนเองเท่านั้น ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้

๔. อัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน

      ๔.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ      ๕๐๐     บาท 

      (ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัย                   ไม่ดำเนินการสอบ)

     ๔.๒ ค่าลงทะเบียนเรียน 

     ๔.๒.๑ ค่าลงทะเบียนเรียน  เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  ๓๕,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่าย ๓  งวด ดังนี้

                 - ภาคเรียนที่ ๑ ของปีแรก ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท และค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท

                 - ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษาแรก ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

                 - ภาคเรียนที่ ๓ ของปีการศึกษาที่สอง ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท

     ๔.๒.๒ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ๕. การสอบคัดเลือกและการกำหนดการสอบคัดเลือก

      ๕.๑ ให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิ์สอบข้อเขียน  โดยเข้าสอบวิชาวัดแววความเป็นครู            โดยมีเกณฑ์การผ่านการคัดเลือก ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.edu.cmru.ac.th และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้เข้าสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาและประสบการณ์ในการทำงาน

    ๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

โดยพิจารณาจากคะแนนรวมของการทดสอบและการสอบสัมภาษณ์ โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย

    ๕.๓ กำหนดการยื่นใบสมัคร/สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

วัน / เดือน / ปี 

กิจกรรม 

เวลา 

สถานที่ 

หมายเหตุ

๑๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๐  

 

ยื่นใบสมัคร

 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

สำนักงานคณะครุศาสตร์

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ชั้น ๑

ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ www.edu.cmru.ac.th

 ๒ มิ.ย. ๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ

๑๔.๐๐ น.

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

 ๔ มิ.ย. ๖๐

 

สอบข้อเขียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

ตามประกาศ

๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น.

   - สอบวัดแววความเป็นครู

๘ มิ.ย. ๖๐

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและ

มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

๐๙.๐๐ น.

เว็บไซต์ คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

๑๐ มิ.ย. ๖๐

 

 

สอบสัมภาษณ์

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓

ตึกราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗) 

 

๑๑ มิ.ย.๖๐

 

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่

ผ่านการสอบคัดเลือก

๑๕.๐๐ น.

เว็บไซต์ คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

๑๒ – ๑๕ มิ.ย.๖๐

 

รายงานตัวผ่าน Internet 

 

๙.๐๐ เป็นต้นไป

www.academic.cmru.ac.th (ให้ น.ศ.บันทึกข้อมูลประวัติทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ

พร้อมปริ้นส์เอกสารรายงานตัว     เพื่อนำส่งในวันปฐมนิเทศ)

 

๑๖ มิ.ย.๖๐

ปฐมนิเทศ

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓

ตึกราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗) 

 

- ยื่นเอกสารรายงานตัวพร้อมหลักฐาน

- รับตารางเรียน

๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น.

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓

ตึกราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗) 

 

๑๗ – ๑๘ มิ.ย.๖๐

เข้าชั้นเรียน

 

ตามตารางเรียน

ตามตารางเรียน

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

หมายเหตุ : วันเวลาและสถานที่การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง


ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

1.ให้ผู้สมัครลงทะเบียนออนไลน์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร ลงทะเบียนสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Click!
 

2.ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  Click! กรอกรายละเอียดและเตรียมเอกสารต่างๆตามที่กำหนด

3.นำใบสมัครและหลักฐานเอกสารต่างๆตามที่กำหนดพร้อมค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท ยื่นสมัครที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาเปิดทำการราชการ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร.053885505

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่