• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
งาน “สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560

งาน “สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560"

     สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ศิษย์เก่า
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกรุ่น ร่วมงาน
“สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560"
ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม
ตลอดจนให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้อาวุโสได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน
และเกิดความสนุกสนานสานความสัมพันธ์อันดี

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th