• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ขอเชิญร่วม “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
“การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน
สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560”
               

หลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560” The 5th Conference on Applied Statistics 2017 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                โดยกิจกรรมในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง From Statistics and Data Mining to Big Data and Data Science โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์พิมผกา ธานินพงศ์ ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในกลุ่มหัวข้อสถิติด้านทฤษฏีเชิงสถิติ สถิติประยุกต์ในการวิจัยดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพ การพยากรณ์ การสำรวจและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสถิติ ของนักศึกษาสาขาสถิติชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th