• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การรับใบประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 

การรับใบประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
รหัส 55 และค้างชั้น

          ขอให้นักศึกษาที่มีสถานะในระบบ KSPBundit ของคุรุสภาที่ผ่านการจัดพิมพ์แล้วมารับใบประกอบวิชาชีพครู ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าแถวรับตามโต๊ะสาขาวิชาของตนเอง โดยให้แต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th