• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
นักศึกษาที่มีสถานะไม่ผ่านในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          นักศึกษาที่มีสถานะไม่ผ่านในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          ขอให้นักศึกษาที่มีสถานะไม่ผ่านในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องด้วยคุรุสภาแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้แก่ 1.นางสาวเสาวคนธ์ นองนนท์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 2.นายปริญญา เหม็งทะเหล็ก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.นางสาวสุทธิวรรณ ลีละพงศ์ประสุต และ 4.นางสาววิลาสิณี วงศ์น้อย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้เขียนแบบคำขอพร้อมเอกสารส่งมาที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ อีกครั้งโดยด่วน เพื่อจะได้จัดส่งให้คุรุสภาต่อไป

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th