• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 58 รับใบประกอบวิชาชีพครู

ประกาศให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 ที่จะมารับใบอนุุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมบัตรประจำตัว ให้นักศึกษาดาวน์โหลดและทำแบบสอบถามจำนวน 2 ชุด ดังนี้

1.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์
https://drive.google.com/…/0B5jSFleZ7XyaNm5lUjE5VDkwN…/view…

2.แบบสอบถามสภาพการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558
https://drive.google.com/…/0B5jSFleZ7XyaaDA5Y2hGN3RWU…/view…

นำแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด มาส่งก่อนรับใบประกอบวิชาชีพครู ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมารับได้ตนเอง ให้แจ้งติดต่อ โทร.053-885505 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2558 ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู

Click! ดูรายละเอียด

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th