• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1.ให้นักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษา
    ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกับฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ หลังจากวันที่
    ได้รับใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาและใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  

2.ให้นักศึกษาเข้าเว็บไซต์คุรุสภา http://upload.ksp.or.th/kspbundit

          2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คส.01.10 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมติด
                รูปถ่ายสีสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว 

          2.2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย

                แล้ว Print แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
                ทุกสาขา

3.ให้นักศึกษาจัดเรียงเอกสารตามลำดับ  ดังนี้
          3.1 แบบ คส.01.10 (กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนพร้อมติดรูปถ่าย
                หน้าตรงครึ่งตัวแต่งชุดครุยขนาด 1 นิ้ว )

          3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 ฉบับ
                 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
          3.3 สำเนา ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

          3.4 สำเนา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

          3.5 สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียม จากธนาคารกรุงไทย 1 ฉบับ  
                 (ค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  500 บาท)

          3.6 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ  

            หมายเหตุ: สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
                                ทุกฉบับโดยลายเซ็นต้องเหมือนลายเซ็นในแบบ คส.01.10

4. ยื่นแบบ คส.01.10 พร้อมหลักฐานต่างๆและกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม Ksp_bundit
    ของคุรุสภา
ณ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ (นำรูปภาพขนาด 1 นิ้ว หรือสแกนรูป
    เป็นไฟล์รูปใช้ชื่อนามสกุลจริง ไฟล์รูป
นามสกุล .JPG   และให้ Save ลง CD
    หรือ Handy drive)

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและจัดส่งข้อมูลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ksp_bundit
    ให้คุรุสภาพร้อมนำส่ง
หลักฐานให้คุรุสภาดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
    ครูทั้งนี้คุรุสภาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ประมาณ 60-90 วัน โดยจะจัดส่งใบอนุญาต
    ประกอบวิชาชีพครูพร้อมบัตรประจำตัวกลับมาให้มหาวิทยาลัย
เพื่อแจกให้กับ
    นักศึกษาต่อไป

 หมายเหตุ : ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาแบบ คส.01.10 และหลักฐานต่างๆ
                       จำนวน 1 ชุด เก็บไว้เพื่อใช้กรณีมีปัญหา

*หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  โทร. 053-885505