• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1.ให้นักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชา
ชีพครูกับฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ หลังจากวันที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา
และใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  
การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2.ให้นักศึกษาเข้าเว็บไซต์คุรุสภา http://upload.ksp.or.th/kspbundit

          2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คส.01.10 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมติด
                รูปถ่ายสีสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีขาว สำหรับการขอสำเร็จการ
ศึกษาให้ใช้ ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
รูปถ่ายสีสวมชุดครุยของสถาบันที่สำเร็จการศึกษาที่ใช้สมัครเข้ารับการศึกษา
ข้อคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้เลือกข้อที่ 1.
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้เลือกข้อที่ 3.

        2.2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย

                   แล้ว Print แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
                   ทุกสาขา

3.ให้นักศึกษาจัดเรียงเอกสารตามลำดับ  ดังนี้
          3.1 แบบ คส.01.10 กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนพร้อมติดรูปถ่าย
                หน้าตรงครึ่งตัวแต่งชุดครุยขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
          3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือเจ้าหน้าที่
                ของรัฐ 1 ฉบับ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

          3.3 สำเนา ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

          3.4 สำเนา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

          3.5 สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียม จากธนาคารกรุงไทย 1 ฉบับ  
                 (ค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  500 บาท)

          3.6 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ  

            หมายเหตุ: สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
                                ทุกฉบับโดยลายเซ็นต้องเหมือนลายเซ็นในแบบ คส.01.10

4. ยื่นแบบ คส.01.10 พร้อมหลักฐานต่างๆและกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม Ksp_bundit
    ของคุรุสภา
ณ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ (นำรูปภาพขนาด 1 นิ้ว หรือสแกนรูป
    เป็นไฟล์รูปใช้ชื่อนามสกุลจริง ไฟล์รูป
นามสกุล .JPG   และให้ Save ลง CD
    หรือ Handy drive) ให้หัวหน้าหรือตัวแทน 3-4 คนรวบร่วมเอกสารแล้วมาลงข้อมูล
    ส่วนนักศึกษาค้างชั้นให้ลงข้อมูลด้วยตนเอง

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและจัดส่งข้อมูลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Ksp_bundit
    ให้คุรุสภาพร้อมนำส่ง
หลักฐานให้คุรุสภาดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
    ครูทั้งนี้คุรุสภาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
จะจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อม
    บัตรประจำตัวกลับมาให้มหาวิทยาลัย
เพื่อแจกให้กับนักศึกษาต่อไป

 หมายเหตุ : ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาแบบ คส.01.10 และหลักฐานต่างๆ
                       จำนวน 1 ชุด เก็บไว้เพื่อใช้กรณีมีปัญหา

*หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  โทร. 053-885505