• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
เลื่อนการขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิเป็นวันที่ 16 มีนาคม 2560

เลื่อนการขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ 
เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2560

 

การขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิและการแนบสำเนาหลักฐาน
แสดงวุฒิการศึกษาเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู
สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่
3 มีนาคม 2560

1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถมาขอรับใบรับผลการเรียนและใบรับรอง
คุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยให้นักศึกษาไปที่กองคลัง (ห้องการเงิน)
เพื่อทำเรื่องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย จำนวน 500 บาท เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการขอลงทะเบียนบัณฑิต (โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าดำเนินการขอลงทะเบียนบัณฑิต)

2.นำใบเสร็จการขอลงทะเบียนบัณฑิตพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษาไปขอใบรับผลการ
เรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล

3.ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ชุดพร้อมลง
ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง นำมาแนบกับแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10) ตามตะกร้าของสาขาวิชานั้นๆ ที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

 

หมายเหตุ :

-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องดำเนินการขอคืนค่าประกันของเสียหายภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 หากเลยกำหนดนักศึกษาจะต้องเสียค่าดำเนินการขอลงทะเบียนบัณฑิตเอง เนื่องด้วยระบบเงินค่าประกันจะถูกส่งคืนกองคลังของมหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th