• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การส่งใบสมัครโครงการผลิตครูเพื่้อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560

          โครงการผลิตครูเพื่้อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560

          ขอให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่้อ
พัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันที่
9 มีนาคม 2560 เนื่องด้วยทางคณะครุศาสตร์จะได้ตรวจเช็คและรีบจัดส่ง
เอกสารให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) เพื่อพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบต่อไป

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th