• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 30 ธ.ค.2559

การขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ
ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค้างชั้น)  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา
2558 

ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

 

ขั้นตอนการขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ 

     1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถมาขอรับใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้นักศึกษาไปที่กองคลัง (ห้องการเงิน) เพื่อทำเรื่องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย จำนวน 500 บาท เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการขอลงทะเบียนบัณฑิต (โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าดำเนินการขอลงทะเบียนบัณฑิต)

     2.นำใบเสร็จการขอลงทะเบียนบัณฑิตพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษาไปขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล

 

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

1. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค้างชั้น) 

ให้ดำเนินการตาม ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

Click! ดูรายละเอียด

 

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558

-ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ อย่างละ 1 ชุด

พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

-นำสำเนาใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ให้รวบรวมที่หัวหน้าหรือ

ตัวแทนของหมู่เรียนของหมู่เรียนที่มาลงข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา

ในระบบออนไลน์ KSPBundit ของคุรุสภา

 -หัวหน้าหรือตัวแทนของแต่ละหมู่เรียน นำสำเนาใบรับผลการเรียนและ

ใบรับรองคุณวุฒิที่รวบรวมนำมาแนบพร้อมเย็บติดกับแบบคำขอขึ้นทะเบียน

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10) ตามตะกร้าของหมู่เรียน

ของตนเองที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

 

หมายเหตุ 

-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องดำเนินการขอคืนค่าประกันของเสียหายภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 หากผลกำหนดนักศึกษาจะต้องเสียค่าดำเนินการขอลงทะเบียนบัณฑิตเอง เนื่องด้วยระบบเงินค่าประกันจะถูกส่งคืนกองคลังของมหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th