• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2559

 

แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2559

ขั้นตอนการชำระเงิน

1.คลิ๊กดูใบชำระเงินรายชื่อตามหมู่เรียน

2.สั่ง Print เฉพาะใบชำระเงินของตนเอง

3.นำใบชำระเงินที่ Print พร้อมแนบประกาศมหาวิทยาลัย

   เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปชำระเงินที่

   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ใบชำระเงินรายชื่อตามหมู่เรียน Click! ดูรายละเอียด

- หมู่เรียนที่ 1 (Sec.01)

- หมู่เรียนที่ 2 (Sec.02)

- หมู่เรียนที่ 3 (Sec.03)

- หมู่เรียนที่ 4 (Sec.04)

- หมู่เรียนที่ 5 (Sec.05)

- หมู่เรียนที่ 6 (Sec.06)

  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) (รหัส 2559)

Click!ดูรายละเอียด

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th