• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
รายชื่อเพิ่มเติมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559

 

รายชื่อนักศึกษาเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1-2559

Click! ดูรายละอียด

ผู้มีรายชื่อสำรองสามารถรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ 
http://www.academic.cmru.ac.th/cmru_history/login.php

 

ตารางสอน
Click! ดูรายละเอียด


(ให้นักศึกษาลงข้อมูลประวัติทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและ
ประมวลผลพร้อมปริ้นส์เอกสารรายงานตัวเพื่อนำส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
หรืออาจารย์ผู้สอนในวันที่เข้าเรียน วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 
ผู้ที่ไม่รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ถือว่าสละสิทธิ์และ
จะเรียกรายชื่อสำรองลำดับต่อไปแทน)


ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th