• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การรายงานตัวผ่านระบบ INTERNET หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2559


เรื่อง  ขอเลื่อนเวลาการรายงานตัวผ่านระบบ INTERNET
ของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตาม

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา  2559

เปลี่ยนเวลา 09.00 น.เป็นเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559


บันทึกทะเบียนประวัติสำหรับนักศึกษาใหม

http://www.academic.cmru.ac.th/cmru_history/

หมายเหตุ : สำหรับมีผู้มีรายชื่อสำรองยังไม่ต้องลงทะเบียน
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เมื่อมีผู้สละสิทธิ์
โดยจะคัดเลือกจากอันดับของคะแนนสอบ

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th