• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
แก้ไขกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559

แก้ไขกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559

  

 

            กำหนดการ 

วัน / เดือน / ปี 

กิจกรรม 

เวลา 

สถานที่ 

หมายเหตุ

พ.๑๓ – ศ. ๒๙  ก.ค. ๕๙

 

ยื่นใบสมัคร

 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

สำนักงานคณะครุศาสตร์

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ชั้น ๑

ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ www.edu.cmru.ac.th

อ. ๒ ส.ค. ๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ

๑๔.๐๐ น.

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

พฤ. ๔ ส.ค. ๕๙

 

สอบข้อเขียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

ตามประกาศ

๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น.

   - สอบวัดแววความเป็นครู

พฤ. ๔ ส.ค. ๕๙

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและ

มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

๑๘.๐๐ น.

เว็บไซต์ คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

ศ. ๕ ส.ค. ๕๙

 

 

สอบสัมภาษณ์

๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ศาลาร่มโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     

 

อ. ๙ ส.ค. ๕๙

 

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่

ผ่านการสอบคัดเลือก

๑๕.๐๐ น.

เว็บไซต์ คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

พ. ๑๐ – ศ. ๑๒

ส.ค. ๕๙

 

รายงานตัวผ่าน Internet 

 

๙.๐๐ เป็นต้นไป

www.academic.cmru.ac.th (ให้ น.ศ.บันทึกข้อมูลประวัติทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ

พร้อมปริ้นส์เอกสารรายงานตัว    เพื่อนำส่งในวันปฐมนิเทศ)

 

ส. ๑๓ ส.ค. ๕๙

ปฐมนิเทศ

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

(อาคาร ๒๗)            

 

 

- ยื่นเอกสารรายงานตัวพร้อมหลักฐาน

- รับตารางเรียน

๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น.

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

(อาคาร ๒๗) 

 

อา. ๑๔ ส.ค. ๕๙

เข้าชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

ตามตารางเรียน

ตามตารางเรียน

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th