• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Click! ดูรายละเอียด

 

แก้ไขกำหนดการรับสมัครคัดเลือก
เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Click!

ลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

ผู้สมัครจะต้องมายื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 อีกครั้งจึงจะถือว่าการสมัครเข้าศึกษาถูกต้องสมบูรณ์

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

------------------------------------------------------------------

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภานั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู        ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

 

แนวการปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา 

. สถาบันผลิตครูที่คุรุสภารับรองต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  ดังนี้

     ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

     ๒) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน

            ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พิจารณาจากหลักฐาน  ดังนี้

                (๑) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิดชอบ

                (๒) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องออกก่อนวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุ ในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว

 

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร 

                (๑) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ

                (๒) รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว (ชุดสุภาพเรียบร้อย) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน ๑ รูป

                     (ติดใบสมัครมาให้เรียบร้อย)  

                (๓) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ

                (๔) สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ   จำนวน ๑ ฉบับ

                (๕) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑  ฉบับ

                (๖) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิดชอบ  จำนวน ๑  ฉบับ

                (๗) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องออกก่อนวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุ ในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว จำนวน ๑  ฉบับ

 

๓. การรับสมัคร

     ๑๓  -  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสาร ด้วยตนเองเท่านั้น ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้

 

๔. อัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน

     ๔.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ      ๕๐๐     บาท 

(ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการสอบ)

     ๔.๒ ค่าลงทะเบียนเรียน  

     ๔.๒.๑ ค่าลงทะเบียนเรียน  เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  ๓๕,๐๐๐ บาท 

     ๔.๒.๒ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

. การสอบคัดเลือกและการกำหนดการสอบคัดเลือก

          ๕.๑ ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อเป็นมีสิทธิ์สอบคัดเลือก  เข้าสอบโดยใช้ข้อสอบวัดแววความเป็นครู แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน  ๖๐ ข้อ (๖๐ คะแนน)  โดยมีเกณฑ์การผ่านการคัดเลือก ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.edu.cmru.ac.th และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้เข้าสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาและประสบการณ์ในการทำงาน (๖๐ คะแนน)  รวม ๑๒๐ คะแนน

      ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าสอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

          ๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

โดยพิจารณาจากคะแนนรวมของการทดสอบและการสอบสัมภาษณ์ โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย

 

          ๕.๓ กำหนดการ

วัน / เดือน / ปี 

กิจกรรม 

เวลา 

สถานที่ 

หมายเหตุ

พ.๑๓ – อา. ๓๑  ก.ค. ๕๙

 

ยื่นใบสมัคร

 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

สำนักงานคณะครุศาสตร์

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ชั้น ๑

ใบสมัครดาวน์โหลด

 

อ. ๒ ส.ค. ๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ

๑๔.๐๐ น.

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

พฤ. ๔ ส.ค. ๕๙

 

สอบข้อเขียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

ตามประกาศ

๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น.

   - สอบวัดแววความเป็นครู

  

  

  

  

 

ส. ๖ ส.ค. ๕๙

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและ

มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

๐๙.๐๐ น.

เว็บไซต์ คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

อา. ๗ ส.ค. ๕๙

 

 

สอบสัมภาษณ์

๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓

อาคาร ๒๗ ราชภัฏเฉลิม     พระเกียรติ     

 

อ. ๙ ส.ค. ๕๙

 

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่

ผ่านการสอบคัดเลือก

๑๕.๐๐ น.

เว็บไซต์ คณะครุศาสตร์

www.edu.cmru.ac.th

 

พ. ๑๐ – ศ. ๑๒

ส.ค. ๕๙

 

รายงานตัวผ่าน Internet 

 

๙.๐๐ เป็นต้นไป

www.academic.cmru.ac.th (ให้ น.ศ.บันทึกข้อมูลประวัติทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ

พร้อมปริ้นส์เอกสารรายงานตัว    เพื่อนำส่งในวันปฐมนิเทศ)

 

ส. ๑๓ ส.ค. ๕๙

ปฐมนิเทศ

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

(อาคาร ๒๗)            

 

- ยื่นเอกสารรายงานตัวพร้อมหลักฐาน

- รับตารางเรียน

๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น.

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

(อาคาร ๒๗) 

 

อา. ๑๔ ส.ค. ๕๙

เข้าชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

ตามตารางเรียน

ตามตารางเรียน

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Click!

ลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

ผู้สมัครจะต้องมายื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 อีกครั้งจึงจะถือว่าการสมัครเข้าศึกษาถูกต้องสมบูรณ์


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th