• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
รายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

Click! ดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อมารับใบประกอบวิชาชีพครูตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ณ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โดยแต่งกายนักศึกษาพร้อมนำบัตรประจำตัวนักศึกษา
หรือประชาชนมาแสดง ถ้ามารับด้วยตนเองไม่ได้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน
ได้โดยต้องแสดงสำเนาบัตรนักศึกษาหรือประชาชนของผู้มอบฉันทะพร้อมเขียนระบุ
ว่าให้ใครมารับแทนและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงชื่อ
รับรองสำเนา ถูกต้องทั้ง 2 ฉบับ

ใบมอบฉันทะ Download !


          สำหรับนักศึกษาค้างชั้นที่คุรุสภาแจ้งในระบบ KSPBundit 
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ทางคณะจะแจ้งให้นักศึกษา
ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับใบประกอบวิชาชีพครู

 

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th