• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
กำหนดการส่งใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิเพื่อขอใบประกอบวิชาชีครู

กำหนดการส่งใบรับผลการเรียนและ
ใบรับรองคุณวุฒิเพื่อขอใบประกอบวิชาชีครู

     ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นำสำเนาใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาแนบแบบคำร้องขอรับใบประกอบวิชาชีพครูภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์จะต้องรีบดำเนินการตรวจสอบเอกสารและจัดส่งให้กับทางคุรุสภา หากพ้นกำหนดนักศึกษาที่ยังไม่ส่งจะต้องเริ่มต้นใหม่ในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครูและจะทำให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูล่าช้า

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th