• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 15 ก.พ.2559

ขั้นตอนการขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ 

และการแนบสำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู 

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถมาขอรับใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยให้นักศึกษาไปที่กองคลัง (ห้องการเงิน) เพื่อทำเรื่องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาร จำนวน 500 บาท เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการขอลงทะเบียนบัณฑิต (โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าดำเนินการขอลงทะเบียนบัณฑิต)

2.นำใบเสร็จการขอลงทะเบียนบัณฑิตพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษาไปขอใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล

3.ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ อย่างละ 1 ชุดพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.นำสำเนาใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ให้รวบรวมที่หัวหน้าหรือตัวแทนของหมู่เรียนของสาขาวิชาที่มาลงข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาในระบบออนไลน์ KSPBundit ของคุรุสภา

 
5.หัวหน้าหรือตัวแทนของหมู่เรียนของสาขาวิชา นำสำเนาใบรับผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิของเพื่อนที่รวบรวมนำมาแนบพร้อมเย็บติดกับแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10) ตามตะกร้าของสาขาวิชานั้นๆ ที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

 

หมายเหตุ :

-        นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องดำเนินการขอคืนค่าประกันของเสียหายภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 หากผลกำหนดนักศึกษาจะต้องเสียค่าดำเนินการขอลงทะเบียนบัณฑิตเอง เนื่องด้วยระบบเงินค่าประกันจะถูกส่งคืนกองคลังของมหาวิทยาลัย

-        ขอให้หัวหน้าหมู่เรียนหรือตัวแทนของสาขาวิชาละ 1 คน มารับแบบสอบถามเพื่อประเมินการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ (ควรมารับแบบสอบถามก่อนที่จะเก็บรวบรวมเอกสารจากเพื่อน) โดยมี 6 สาขาวิชาดังนี้

1.สาขาวิชาการประถมศึกษา

2.สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

3.สาขาวิชาคณิตศาสตร์

4.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

5.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

6.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา    

 

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th