• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
กำหนดการวันเวลาลงทะเบียน KSPBundit เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2558

กำหนดวันเวลาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ลงทะเบียน
KSPBundit เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ปี 2558

สาขาวิชา

หมู่เรียน

จำนวน 

เครื่องที่ 

วันเวลา 

การประถมศึกษา

กป 53.ค5.4

4

1

15 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

กป 54.ค5.1

46

1

15 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

กป 54.ค5.2

40

1

15 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

การศึกษาปฐมวัย

กฐ 53.ค5.1

1

2

15 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

กฐ 54.ค5.1

42

2

15 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

กฐ 54.ค5.2

44

2

15 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

การศึกษาพิเศษ

กพ 53.ค5.1

3

1

16 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

กพ 54.ค5.1

34

1

16 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

กพ 54.ค5.2

44

1

16 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

เกษตรศาสตร์

กษ 52.ค5.1

1

2

16 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

กษ 53.ค5.1

1

2

16 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

กษ 54.ค5.1

24

2

16 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

กษ 54.ค5.2

25

2

16 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

คณิตศาสตร์

ค 51.ค5.2

1

1

17 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ค 52.ค5.1

1

1

17 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ค 52.ค5.2

1

1

17 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ค 54.ค5.1

40

1

17 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ค 54.ค5.2

42

1

17 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คพ 51.ค5.1

1

2

17 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

คพ 53.ค5.1

2

2

17 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

คพ 53.ค5.2

2

2

17 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

คพ 53.ค5.3

2

2

17 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

คพ 54.ค5.1

34

2

17 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

คพ 54.ค5.2

40

2

17 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

เคมี

คม 54.ค5.1

42

1

18 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

จิตวิทยาและการแนะแนว

จว 54.ค5.1

52

1

18 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

ชีววิทยา

ชว 53.ค5.1

1

2

18 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ชว 54.ค5.1

52

2

18 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

ดนตรีศึกษา

ดน 52.ค5.1

1

2

18 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

 

ดน 54.ค5.1

41

2

18 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

นาฏศิลป์ไทย

นศ.ท 54.ค5.1

26

1

19 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

นศ.ท 54.ค5.2

33

1

19 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

พลศึกษา

พล 50.ค5.1

1

2

19 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

พล 53.ค5.1

1

2

19 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

พล 54.ค5.1

33

2

19 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

พล 54.ค5.2

36

2

19 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

ฟิสิกส์

ฟส.ด 54.ค5.1

41

1

23 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

ภาษาจีน

จ 51.ค5.1

1

1

23 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

 

จ 53.ค5.1

3

1

23 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

 

จ 54.ค5.1

37

1

23 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

ภาษาไทย

ท 50.ค5.1

1

2

23 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ท 51.ค5.2

1

2

23 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ท 52.ค5.2

1

2

23 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ท 53.ค5.1

1

2

23 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ท 54.ค5.1

48

2

23 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ท 54.ค5.2

44

2

23 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

ภาษาอังกฤษ

อ 53.ค5.1

1

1

24 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

อ 53.ค5.2

2

1

24 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

อ 54.ค5.1

43

1

24 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

อ 54.ค5.2

36

1

24 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

วิทยาศาสตร์

ว 54.ค.1

40

2

24 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ว 54.ค.2

43

2

24 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

ศิลปศึกษา

ศศ 50.ค5.1

1

1

25 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ศศ 53.ค5.1

1

1

25 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ศศ 54.ค5.1

42

1

25 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

สังคมศึกษา

ส 53.ค5.1

1

1

26 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ส 53.ค5.2

1

1

26 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ส 54.ค5.1

49

1

26 ก.พ. 59 (ช่วงเช้า)

 

ส 54.ค5.2

51

2

26 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา

อส.ท 50.ค5.1

1

2

25 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

 

อส.ท 53.ค5.1

11

2

25 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

 

อส.ท 54.ค5.1

34

2

25 ก.พ. 59 (ช่วงบ่าย)

 

หมายเหตุ : เวลาการลงข้อมูลในระบบ KSPBundit ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 8.00-12.00
               และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th