• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
เรื่อง ตรวสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู

ประกาศ
เรื่อง ใบประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้ที่ได้มาดำเนินการยื่นเอกสารและลงระบบออนไลน์กับคุรุสภาแล้ว
ในขณะนี้ทางคุรุสภาได้รอตรวจสอบและยืนยันในระบบแล้ว
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการออกใบประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัว

ซึ่งทางคณะจะประกาศให้มารับทันทีที่คุรุสภาจัดส่งมาให้

ตรวจสอบสถานะการขอใบประกอบวิชาชีพครู Click!

ชื่อสถาบันการศึกษาให้พิมพ์  "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"
แล้วคลิ๊กปุ่ม ค้นหา แล้วคลิ๊ก ดูรายละเอียด ในช่องหมายเหตุ

 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่