• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การสร้างรหัสผ่านและการลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2558

 

การสร้างรหัสผ่านและการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดเตรียมระบบ
ถ้าแล้วเสร็จพร้อมจะประกาศให้ดำเนินการได้
โดยให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตามตารางเรียน
ของหมู่เรียนที่ได้กำหนดไว้


ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th