• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 

          การประเมินตนเองจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ด้วยคณะกรรมการประจำคณะโดยมีรายการประเมินจำนวน 7 ด้านด้วยกัน

          ในแต่ละหัวข้อให้ผู้ประเมินระบุระดับการประเมินตนเอง 5 ระดับคือ ระดับการปฏิบัติ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด และใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้

 

ค่าเฉลี่ย

แปลความหมาย

4.51-5.00

มากที่สุด

3.51-4.50

มาก

2.51-3.50

ปานกลาง

1.51-2.50

น้อย

1.00-1.50

น้อยที่สุด

 

ผลการประเมินตนเองแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : ค่าเฉลี่ย ของระดับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

ลำดับ

รายการ

ระดับการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

1

ท่านให้ความสำคัญต่อการประชุม

5.00

มากที่สุด

2

ท่านพึงพอใจต่อการแสดงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ

5.00

มากที่สุด

3

ท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาคณะครุศาสตร์

4.88

มากที่สุด

4

เรื่องที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะและสัมพันธ์กับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ

 

5

 

 

มากที่สุด

5

ท่านสนใจและติดตามว่ามีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการเพียงใด

4.89

มากที่สุด

 

 

6

บรรยากาศในการประชุมเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายและมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม

5.00

มากที่สุด

7

ท่านได้รับทราบรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญในเรื่องที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาของคณะครุศาสตร์

4.87

มากที่สุด

 

สรุป

4.94

มากที่สุด

 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th