• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไปมหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีข้อตกลงกับ

ทางคุรุสภาในการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้นักศึกษายื่นแบบ

ผ่านสถาบันการศึกษาของตนเองและไม่อนุญาตให้นักศึกษายื่นโดยตรงกับทางคุรุสภา

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง ให้นักศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการยื่น

ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนี้

          1. ให้นักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษา
               ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกับฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ภายใน 30 วัน
               นับจากวันที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาและใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

   

            2. ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

                 -ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คส.01.10 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมติดรูป

                    ถ่ายสีสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว

                 -กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย

                   แล้ว Print แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมนำไปชำระเงินให้เรียบร้อย

                 ให้จัดเรียงเอกสารตามลำดับ  ดังนี้

                 1.แบบ คส.01.10 (กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวแต่งชุดครุยขนาด 1นิ้ว )

                 2.สำเนา  ทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 ฉบับ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
                    (เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลถ้ามี 1 ฉบับ)

                 3.สำเนา Transcript  (ฉบับที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) 1 ฉบับ

                 4.สำเนา  ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา  1 ฉบับ

                 5.สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียม จากธนาคารกรุงไทย 1 ฉบับ 
                    (ค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  500 บาท)  

                   หมายเหตุ:สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

                   ทุกฉบับโดยลายเซ็นต้องเหมือนลายเซ็นในแบบ คส.01.10

            3. ยื่นแบบ คส.01.10 พร้อมหลักฐานต่างๆและกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม

                Ksp_bundit ของคุรุสภา ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ 

                (นำรูปภาพขนาด 1 นิ้ว หรือสแกนรูปเป็นไฟล์รูปใช้ชื่อนามสกุลจริงไฟล์รูป

                นามสกุล .JPG   และให้ Save ลง CD หรือ Handy drive)

            4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและจัดส่งข้อมูลออนไลน์ผ่านโปรแกรม

                Ksp_bundit ให้คุรุสภา พร้อมนำส่งหลักฐานให้คุรุสภาดำเนินการออกใบ

                อนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้คุรุสภาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

               60 วัน โดยจะจัดส่งใบอนุญาตพร้อมบัตรประจำตัวกลับมาให้มหาวิทยาลัย

               เพื่อแจกให้กับนักศึกษาต่อไป

             

              * ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู *


              *หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์  
                เบอร์ 053-885505