• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการสัมภาษณ์ของนักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูฯ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คณะครุศาสตร์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการเข้ารับการสัมภาษณ์ของนักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้

-นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ให้นักศึกษามาถึงสถานที่ก่อนเวลา 8.30 น. เพื่อลงทะเบียน
และเปลี่ยนเวลาสัมภาษณ์เริ่มเวลา 9.00 น. วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

-นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ให้นักศึกษามาถึงสถานที่ก่อนเวลา 8.00 น. เพื่อลงทะเบียน
และเปลี่ยนเวลาสัมภาษณ์เริ่มเวลา 8.30 น. วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

-นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ให้นักศึกษามาถึงสถานที่ก่อนเวลา 8.00 น. เพื่อลงทะเบียน
และเปลี่ยนเวลาสัมภาษณ์เริ่มเวลา 8.30 น. วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ:ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารต่างๆเข้าห้องสัมภาษณ์โดยเด็ดขาดและทางคณะจะไม่รับผิดชอบฝากทั้งสิ้น

รายชื่อนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์โครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561