• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
รายชื่อนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์โครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  ปีการศึกษา 2560
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

รายชื่อนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ โครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ให้นักศึกษามาถึงสถานที่ก่อนเวลา 8.30 น. เพื่อลงทะเบียน
และเปลี่ยนเวลาสัมภาษณ์เริ่มเวลา 9.00 น. วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 2  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ให้นักศึกษามาถึงสถานที่ก่อนเวลา 8.00 น. เพื่อลงทะเบียน
และเปลี่ยนเวลาสัมภาษณ์เริ่มเวลา 8.30 น. วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 3  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ให้นักศึกษามาถึงสถานที่ก่อนเวลา 8.00 น. เพื่อลงทะเบียน
และเปลี่ยนเวลาสัมภาษณ์เริ่มเวลา 8.30 น. วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

สรุปจำนวนนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถี่น ประจำปี พ.ศ. 2561
ชั้นปีที่ 1 - 2 - 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โต๊ะที่
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3
วันที่ วันที่ 15 ก.ค.61 วันที่ 16 ก.ค.61 วันที่ 17 ก.ค.61
1 30 28 26
2 29 28 26
3 - 28 26
4 - 29 26
5 - 29 26
6 - 29 26
7 - - 25
8 - - 25
9 - - 25
10 - - 25
รวม 59 171 256
       

 

 

หมายเหตุ : ระเบียบการสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 Click!

                    ห้ามนำเครื่องสื่อสารต่างๆเข้าห้องสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด