• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูรหัส 56 และค้างชั้น

รายชื่อนักศึกษารหัส 56 และค้างชั้น
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบัตรประจำตัวจากคุรุสภา
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

รายชื่อนักศึกษารหัส 56 และค้างชั้น
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบัตรประจำตัวจากคุรุสภา
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

โต๊ะของสาขาวิชาที่เข้ารับใบประกอบวิชาชีพครูของ
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 5 ปี ปีการศึกษา 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Click! ดูรายละเอียด


สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ
และอนุมัติจากคุรุสภาเมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว
ทางคณะครุศาสตร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


กำหนดการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
นักศึกษารหัส 56 และค้างชั้น


สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบัตรประจำตัวได้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ให้มารับภายหลังได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  
และไม่สามารถมารับด้วยตนเองสามารถมอบเอกสารมอบฉันทะ
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวมาด้วย

ใบมอบฉันทะ 
Download

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนในการประเมินความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของการให้บริการนักศึกษา
เพื่อนำเป็นข้อมูลพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่