• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
กำหนดการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นักศึกษารหัส 56 และค้างชั้น

มารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1
อาคารราชภัฏ 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ขณะนี้ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจาก
คุรุสภาว่าได้จัดพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัวสำหรับ
ผู้ได้รับผ่านการตรวจสอบจากคุรุสภาเสร็จแล้ว และทางคณะได้ประสาน
คุรุสภาเพื่อเดินทางไปรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงขอนัดหมายให้ผู้สำเร็จการศึกษา รหัส 56 และนักศึกษาค้างชั้น
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใน
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารราชภัฏ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ใน
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 บนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ โดยการมารับให้แต่งกายนักศึกษาเท่านั้นพร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองให้แนบใบมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ อย่างละ 1 ชุด และขอให้นักศึกษาทุกคนช่วยกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ด้วยเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป

ใบมอบฉันทะ 
Download

 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่