• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

Click! ดูรายละเอียด