• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561


คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561

Click! ดูรายละเอียด