• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู ภาคเรียนที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้แก่ ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวนโยบายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300โทรศัพท์ 053885500
E-mail somdet_phi@cmru.ac.th