• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
การสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561

เมื่อระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติและอาคารหอประชุมอเนกประสงค์

ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ จัดการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จาก 18 สาขาวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 875 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานและให้กล่าวโอวาทแก่นักศึกษา ทั้งนี้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาทั้งหมด โดยทีมวิทยากรจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เมื่อระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติและอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่