• ใบประกอบวิชาชีพครู
 • ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาหลักสูตร
 • Banner Page
 • ฺBanner
 • Banner Page
 • ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
 • โทรทัศน์ครู
 • OBEC
 • สทร.E-book
 • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มนูญศิลป์ ข้าราชการพลเรือน 

นายสมเด็จ ภิมายกุล พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
1. บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มนูญศิลป์ ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์
2. บุคลากรสายสนับสนุน
นายสมเด็จ ภิมายกุล พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
สังกัดคณะครุศาสตร์
โดยผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่