• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

อ.ดร.วชิรา เครือคำอ้าย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

อ.ดร.บุญเลิศ คำปัน ภาควิชาจิตวิทยา

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1. อ.ดร.วชิรา เครือคำอ้าย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
2. อ.ดร.บุญเลิศ คำปัน ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560