• สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์
  • โทรทัศน์ครู
  • Facebook
   คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
    น้อยที่สุด
   แสดงผลสำรวจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 1 / พ.ค. / 2556
คณะครุศาสตร์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานคณะ ด้านวิชาการ การจัดการสำนักงาน และด้านการจัดการหอพักนักศึกษา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่